RFID TEKNOLOJİSİ KULLANARAK KAMPÜS HARCAMA SİSTEMLERİNİN TASARLANMASI VE UYGULANMASI: ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ

Murat EMÇ
999

Öz


İçinde yaşadığımız bilgi toplumu, insan yaşamına önemli ölçüde değer katmaktadır. Verinin

bilgiye dönüşmesi, bilginin teknoloji ile bütünleşmesi, bilişim sistemleri teknolojilerini ortaya

çıkarmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi genelinde kullanılan akıllı kart

sistemine RFID teknolojisi entegre edilerek kurum çalışanlarına zaman ve mekan açısından fayda

sağlayacak olan kantin ve kafeterya harcama sisteminin geliştirilmesidir. Geliştirilen POS harcama

sistemi ve mobil harcama sistemi ile kiosk cihazlarından üniversite akıllı kartlarına yüklenen

elektronik paralar etkin bir şekilde kullanıldığı takdirde zaman ve mekandan tasarruf sağlanmaktadır.

Sistemin kullanıcılara sağladığı yararların yanı sıra, yöneticiler açısından da elde edilen verilerin,

istatistiksel olarak harcama sisteminde raporlanması mümkün olmaktadır. Uygulama alanı olarak

Dokuz Eylül Üniversitesi Yerleşkeleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: RFID teknolojisi, Harcama Sistemi, Veri İşleme Sistemi, Yönetim

Bilişim Sistemi, Ardunio, POS, Kiosk


Tam metin:

Tam metin

Referanslar


Aydın, C. (2013). Semantic Geographical Information System based Disaster Management System.

(Yayınlanmamış Doktora Tezi) İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Aydın, C., Tarhan, Ç., & Tecim, V. (2015). IT Based Vehicle Tracking System for Effective

Management in Public Organizations. Procedia Economics and Finance (33), 506-517.

Das, R., & Harrop, P. (2015). RFID Forecasts, Players and Opportunities 2016-2026. idtech.com:

http://www.idtechex.com/research/reports/rfid-forecasts- players-and- opportunities-2016- 2026-

asp (05.02.2016)

Elibol, H. (2005). Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletmelerin Organizasyon Yapıları Üzerindeki

Etkileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (13), Konya, 155-162.

Gökçen, H. (2002). Yönetim Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarım Perspektifi. Ankara: EPİ Yayıncılık.

IDTextEx. (2014). Passive RFID grows by 1.12 billion tags in 2014 to 6.9 billion. idtextex.com:

http://www.idtechex.com/research/articles/passive-rfid- grows-by- 1-12- billion-tags- in-2014- to-6- 9-

billion-00007031.asp (06.02.2016)

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2011). Yönetim bilişim Sistemleri. Ankara: Nobel Akademik

Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.

Özen, Ü. (2015). Yönetim Bilişim Sistemleri. ataaof.edu.tr: http://www.ataaof.edu.tr/wp-

content/uploads/YonetimBilisimSistemleri.pdf (28.12.2015)

Pala, Z. (2007). RFID Teknolojisi ile Otomasyon Bir Uygulama Olarak: Otopark Takibi.

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Tecim, V. (2002). Kamu Kurumlarında Etkin Yönetim İçin Bilişim Teknolojileri. D.E.Ü.İ.İ.B.F.

Dergisi (17), 141-156.

Tecim, V. (2012). Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü.

http://www.deu.edu.tr/userweb/vahap.tecim/dosyalar/sgyd.pdf (05.02.2016).

Weis, S. A. (2011). RFID (Radio Frequency Identification): Principles and Applications.

eecs.harvard.edu: http://www.eecs.harvard.edu/cs199r/readings/rfid-article.pdf (06.02.2016).

Yurtsever, M. (2015). Mini Bilgisayarların Akıllı Kart Sistemleri İçin Tasarlanması ve Uygulanması:

Üniversite Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal

Bilimleri Enstitüsü.

Yüksel, M. E., & Zaim, A. H. (2009). Yeni Nesil Teknoloji Olarak RFID, RFID Sistem Yapıları ve Bir

RFID Sistem Tasarımı Yaklaşımı. 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu. Karabük.