2008 KÜRESEL KRİZİNİN RİSKE MARUZ DEĞERE YANSIMASI: DOW JONES ENDÜSTRİ ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Hazal TAŞCI, İlkay SOLAK
2.722 432

Öz


Bu çalışmada Riske Maruz Değer (RMD) yöntemlerinden bahsedilmiş ve varyans-kovaryans yöntemi kullanılarak Down Jones Endüstri Endeksi aylık getiri verileri, 2008 küresel krizinin öncesi sonrası ve kriz dönemi olmak üzere 2002-2007, 2008-2009 ve 2010-2015 olarak üç ayrı dönemde analiz edilmiştir. Hesaplanan riske maruz değer sonuçları yorumlanarak dönemler itibariyle karşılaştırılmıştır.

Sonuçta, kriz döneminde portföy riskinin diğer dönemlere göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Kriz öncesi dönemde portföyün riske maruz değeri, kriz sonrası dönemden daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca, Markowitz ortalama- varyans modeline göre elde edilen portföyler her dönem için aynı tutularak RMD’lerinin  nasıl değişeceği incelenmiş ve çeşitlendirmenin faydasının özellikle kriz dönemlerinde arttığı görülmüştür. Kriz öncesi dönemde, kriz sonrası dönemden daha düşük bir RMD değeri ölçülmüş, kriz döneminde ise çok daha yüksek bir RMD değeri bulunmuştur. 


Tam metin:

PDF

Referanslar


Akın Y. K. ve Akduğan U. (2012) “Finansal Piyasalarda Risklerin Belirlenmesinde Riske Maruz Değer Yöntemine İlişkin Bir Uygulama”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1): 225-236.

Canbaş, S. ve Doğukanlı, H. (2012) “Finansal Pazarlar”, 5. Baskı, Adana: Karahan Kitabevi.

Demireli E. ve Taner B. (2009) “Risk Yönetiminde Riske Maruz Değer Yöntemleri ve Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, 14(3): 127-148.

Korkmaz, T. ve Pekkaya M. (2012) “Excel Uygulamalı Finans Matematiği”, 3. Baskı, Bursa: Ekin Kitabevi.

Yıldırım H. Ve Çolakyan A. (2014) “Finansal Yatırım Araçlarında Riske Maruz Değer Uygulaması”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(1): 1-24.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.