ÖRGÜTİÇİ İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNİN ÖRGÜT SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Güler ERTAŞ, Emel TÖRE
2.536 989

Öz


Bu çalışma, örgüt içi iletişim becerileri ve boyutlarının örgüt sağlığı ile arasında bir ilişki olacağı düşüncesinden hareketle belirlenmiştir. Etkin örgüt içi iletişim sonucu oluşan yüksek performans artışının, örgüt ve bireyler için olumlu katkı yapması nedeniyle de bu konudaki çalışmalar literatürde önem taşımaktadır. Diğer taraftan Örgüt sağlığı işletmelere rekabet edebilme gücü sağladığından, bu kavramı iyi anlamaya çalışmak günümüz şartlarında kaçınılmaz bir durumdur. Bu çalışmanın amacı, örgüt içi iletişim becerileri ve örgüt sağlığı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırmanın öncelikli amaçlarına ilave olarak demografik değişkenlere göre, örgüt sağlığı ve örgüt içi iletişim becerileri arasında farklılıkların olup olmadığının belirlenmesi hedeflenmiştir. Sonuç olarak, Örgüt içi iletişim becerilerinin yeterli düzeyde olması, Örgüt sağlığını olumlu yönde etkilemektedir.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.