Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

574.882 499.336

Cilt 23, Sayı 2

İçindekiler

Makaleler

Türkiye Maden Sektörü İhracatına Konjonktürel Faktörlerin Etkisi PDF Başlıksız PDF
Alper SÖNMEZ
Anayasal İktisat Teorisi Perspektifinden Yerel Mali Özerklik(The Local Fiscal Autonomy from The Perspective of Constitutional Economics Theory) PDF
Betül HAYRULLAHOĞLU
Türk Bankalarının Finansal Performanslarının Bulanık AHP ve Bulanık Moora Yöntemleri İle Değerlendirilmesi(The Evaluations of Financial Performance in Turkish Banks By Using Fuzzy AHP and Fuzzy Moora) PDF
Bilal ŞİŞMAN, Mesut DOĞAN
İşsizlik ile Sigara Üzerinden Alınan Vergiler Arasındaki İlişki: Türkiye Analizi PDF
Emrah GÜLAY, Ahmet ÖZEN
Social Marketing Analysis of Attitude Toward Compulsory Earthquake Insurance in Turkey(Türkiye’de Zorunlu Deprem Sigortasına Yönelik Tutumun Sosyal Pazarlama Kapsamında Analizi) PDF
Gülnil AYDIN, Erdoğan KOÇ
Üretim İşletmelerine Ait Fındık Bahçelerine İlişkin Mali İşlemlerin Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Çerçevesinde Muhasebeleştirilmesi: Durak Fındık A.Ş. Örneği PDF
Hakan YAZARKAN
Uluslararası Vergi Sorunları Bağlamında Belçika Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi(Evaluation of Belgium Tax System with the Respect to International Taxation Problems) PDF
Haluk EGELİ, Abdulkerim EROĞLU
Vergi Hukukunda Tebligatta Yeni Bir Uygulama: Elektronik Tebligat(A Recent Implementation in Notification in Tax Law: Electronic Notification) PDF
Hatice YURTSEVER
2008 Küresel Krizinin Kökeninde Yatan Hatalar ve Dodd-Frank Kanunu Düzenlemeleri(The Origin Mistakes of the 2008 Global Crisis and Dodd-Frank Act Regulations) PDF
Hülya KIRCI
İslami Bankacılık ile Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkileri(Causality Relations Between Islamic Banking and Economic Growth) PDF
Batu TUNAY
Türk Savunma Sanayi Firmaları Vizyon ve Misyon İfadelerinin İçerik Analizi (The Content Analysis of Vision and Mission Statements in Turkish Defense Industry Firms) PDF
Metin OCAK, Murat GÜLER, Nejat BASIM
Hükümet Yapısında Genişleme: Bakan Yardımcılığı( Expanding Executive Branch Structure: Deputy Ministry) Başlıksız PDF
Muhittin TATAROĞLU
Risk Algısının Türkiye’de Bankacılık Sektörüne Etkileri: Bankacılık Sağlamlık Endeksi İle Bir Değerlendirme(The Effects of Risk Perception on Banking Sector in Turkey: An Assessment with Banking System Soundness Index) PDF PDF
Nimet VARLIK, Serdar VARLIK
Cointegration and Causality Relationship between BIST 100 and BIST Gold Indices(BİST 100 ve BİST Altın Endeksleri Arasındaki Eşbütünleşme ve Nedensellik İlişkisi) PDF
Süleyman AÇIKALIN, Savaş BAŞCI
The Evaluation of Annual Municipal Reports in terms of Discharging Accountability: The Case of Turkey(Belediyelerde Faaliyet Raporlarının Hesap Verme Yükümlülüğünü Yerine Getirme Açısından Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği) PDF
Tolga DEMİRBAŞ, Erdal EROĞLU


ISSN: 1302-0064