İKİLİ YERLEŞİK ÖĞRENME MODELİNE GÖRE GELİŞTİRİLEN ÖĞRETİM MATERYALİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL ÖĞRENME DÜZEYLERİNE VE KAVRAMSAL ANLAMALARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Hava İPEK AKBULUT, Çiğdem ŞAHİN, Salih ÇEPNİ
2.107 971

Öz


Bu araştırmanın amacı, 7. Sınıf “Kuvvet ve Hareket” ünitesinin İkili Yerleşik Öğrenme Modeli ile öğretilmesinin öğrencilerin bilişsel öğrenme düzeylerine, kavramsal anlamlarına ve kalıcılığa etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2011–2012 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında bir ilköğretim okulunun 7. sınıfında öğrenim gören 23 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada basit deneysel yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın verileri; Kuvvet ve Hareket Ünitesi Kavramsal Anlama Testi (KUHKAT); Bilişsel Alan Kuvvet ve Hareket Ünitesi Başarı Testi (BAKUHBAT) ile toplanmıştır. Yapılan uygulamalar sonucunda; İYÖM ile yapılan öğretimin öğrencilerin kavramsal anlamalarını artırmada etkili olduğu görülmüştür. Aynı zamanda yaylar, enerji çeşitleri ve dönüşümleri, basit makineler konularında hazırlanan öğretim materyalinin öğrencilerde kavramsal kalıcılığı sağladığı, ancak iş- enerji ve sürtünme kuvveti konularında geliştirilen etkinliklerin öğrencilerde kavramsal kalıcılığı sağlamada etkili olmadığı da elde edilen sonuçlar arasındadır.

Anahtar kelimeler


Kuvvet ve Hareket, İkili Yerleşik Öğrenme Modeli, 7. sınıf öğrencileri, bilişsel gelişim, kavramsal anlama.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Abraham, M.R., Grzybowski, E.B., Renner, J.W & Marek, E.A. (1992). Understandings and Misunderstandings of Eighth Graders of Five Chemistry Concepts Found in Textbooks. Journal of Research in Science Teaching, 29, 105-120.

Akpınar, E. & Ergin, Ö. (2007). İkili yerleşik öğrenme modeli ve fen öğretimi. İlköğretim Online, 6(3), 3903

Akpınar, E. (2007). The effect of dual situated learning model on students’ understanding of photosynthesis and respiration concepts. Journal of Baltic Science Education, 6(3), 16-26.

Anderson, L. W. & Krathwohl, D.R. (Eds.). (2001). Taxonomy for Learning, Teaching. And Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.

Ayvacı, H.Ş. & Şahin, Ç. (2009). Fen bilgisi öğretmenlerinin ders sürecinde ve yazılı sınavlarda sordukları soruların bilişsel seviyelerinin karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 4414

Bakırcı, H. & Erdemir, N. (2010). Fizik öğretmeni adaylarının mekanik konularını Bloom Taksonomisine göre öğrenebilme düzeyleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(38), 81–91.

Berg, K. E. & Latin, R. W. (2008). Research Methods in Health, Physics Education, Exercise Science and Recreation.(Third Edition), Lippincott Williams ve Wilkins, a Wolters Kluwer business, Philadelphia.

Brualdi, A. C. (1998). Classroom questions, practical assessment research and evaluation, 6(6), Eric Document Reproduction No: ED 422407.

Bümen, T.N. (2006). Program geliştirmede bir dönüm noktası: yenilenmiş bloom taksonomisi. Eğitim ve Bilim, 31 (142), 3–14.

Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (17. Baskı), Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Cottrell, R.R & McKenzie, J.F. (2011). Health Promotion ve Educational Research Methods Using the FiveChapter Thesis/ Disertation Model, Chapter 9: Quantitative Research Methods: Experimental (Writing Chapter III (Second Edition) Jones and Bartlett Publishers International, London.

Çalık, M. (2006). Bütünleştirici öğrenme kuramına göre lise 1 çözeltiler konusunda materyal geliştirilmesi ve uygulanması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Çalışkan, H. (2011). Öğretmenlerin hazırladığı sosyal bilgiler dersi sınav sorularının değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 36(160), 120–132.

Çaylak, B. (2009). Bilim ve sanat merkezlerinde uygulanan fen bilimleri etkinliklerinin incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Çelik, K. (2012). Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Ünitesinin Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yöntemi ile İşlenmesinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Bilimsel Süreç Becerilerine ve Fen Ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Çepni, S. (2003). “Fen alanları öğretim elemanlarının sınav sorularının bilişsel düzeylerinin analizi”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory ve Practice), 3 (1), 65–84.

Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (Gözden Geçirilmiş Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Çepni, S., Ayvacı, H.Ş. & Keleş, E. (2001, Eylül). Okullarda ve lise giriş sınavlarında sorulan fen bilgisi sorularının Bloom Taksonomisine göre karşılaştırılması. Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Maltepe Üniversitesi, 144- 150, İstanbul.

Deveci, A. (2009). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin maddenin yapısı konusunda sosyobilimsel argümantasyon, bilgi seviyeleri ve bilişsel düşünme becerilerini geliştirmek. Marmara Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Dindar, H. & Demir, M. (2006). Beşinci sınıf öğretmenlerinin fen bilgisi dersi sınav sorularının Bloom Taksonomisine göre değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (3), 87–96.

Driver, R. & Easley, J., (1978). Pupils and paradigms: a review of literature related to concept development in adolescent science students. Studies in Science Education, 5, 61-84.

Erginer, E. (2006). Yeni ilköğretim programları gerçekten yapılandırmacı mı? Bir fikir taraması. İlk Öğretmen Eğitimci Dergisi, 4, 46- 47.

Gündüz, Y. (2009). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf fen ve teknoloji sorularının ölçme araçlarına ve Bloom’un bilişsel alan taksonomisine göre analizi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 150-165.

Havu- Nuutinen, S. (2005). Examining young childrens’ conceptual change process in floating and sinking from a social constructivist perspective. International Journal of Science Education, 27(3), 259-279.

İpek Akbulut, H. Şahin, Ç. & Çepni, S. (2013). İş ve enerji konusu ile ilgili kavramsal değişimin incelenmesi: ikili yerleşik öğrenme modeli örneği (Examining conceptual change in work and energy topic: Dual situated learning model sample), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 2412

Kocakaya, S. & Gönen, S. (2010). Analysis of Turkish high-school physics-examination questions according to Bloom’s taxonomy. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 9, 11(1).

Koray, Ö., Altunçekiç, A. & Yaman, S. (2002). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirmesi. Pamukkale Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 38-46.

Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. & Çokluk-Bökeoğlu, Ö. (2007). Sosyal bilimler için istatistik (2. Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.

Lee, C.Q. & She, H. C. (2009). Facilitating students’ conceptual change and scientific reasoning ınvolving the unit of combustion. Research in Science Education, 40(4), 479-504.

Liao, Y.W. & She, H.C. (2009). Enhancing eight grade students' scientific conceptual change and scientific reasoning through a web-based learning program. Educational Technology & Society, 12(4), 228–240.

Lord, T.B. & Baviskar, S. (2007). Moving students from information recitation to information understanding: Exploiting Bloom’s Taxonomy creating science questions. Journal of College Science Teaching, 40- 44.

Manton, E., Turner, C. ve English, D. (2004). Testing the level of student knowledge. Education, 124(4), 682– 6

Nakhleh, M.B. (1992). Why some students don't learn chemistry? Journal of Chemical Education, 69(3), 1911

Nicoll, G. A. (2001). Report of undergraduates‟ bonding misconception. International Journal of Science Education, 23(7), 707-730.

Özcan, S. & Akcan, K. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının hazırladığı soruların içerik ve Bloom Taksonomisi’ne uygunluk yönünden incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1), 323–330.

Özcan, S. & Oluk, S. (2007). İlköğretim fen bilgisi derslerinde kullanılan soruların Piaget ve Bloom Taksonomisine göre analizi. D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 61–68.

Özdamar, K. (2004). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi 1, Genişletilmiş 5. Baskı, Kaan Kitabevi, Eskişehir, 449-450s.

Özmen, H. (2005). 1990–2005 ÖSS sınavlarındaki kimya sorularının konu alanlarına ve Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. Eurasian Journal of Educational Research, 21, 187 – 199.

Posner, G., Strike, K., Hewson, D. & Gertzog, W. (1982). Accommodation of a scientific conception: toward a theory of conceptual change. Science Education, 66(2), 211-227.

Risner, G.P., Nicholson, J.I. & Myhan, J.G. (1991). Levels of questioning in current elementary textbooks: What the future holds. Annual Meeting of Mid-South Educational Research Association Lexington, Kentucky.

Seiger- Ehrenberg, S. (1981). Concept development. concept learning: How to make it happen in the classroom. Educational Leadership, 39(1), 36- 43.

She, H.C. (2002). Concepts of a higher hierarchical level require more dual situated learning events for conceptual change: a study of air pressure and buoyancy. International Journal of Science Education, 24 (9), 981–996.

She, H. C. (2004b). Fostering ‘‘Radical’’ conceptual change through Dual Situated Learning Model. Journal of Research in Science Teaching, 41(2).

She, H.C. & Lee, C.Q. (2008). SCCR digital learning system for scientific conceptual change and scientific reasoning. Computers & Education, 51, 724-742.

She, H.C. (2002) Concepts of a higher hierarchical level require more dual situated learning events for conceptual change: a study of air pressure and buoyancy, International Journal of Science Education, 24(9), 981–996.

She, H.C. (2003). DSLM instructional approach to conceptual change involving thermal expansion. Research in Science and Technological Education, 21(1), 43–54.

She, H.C. (2004a). Facilitating changes in ninth grade students’ understanding of dissolution and diffusion through DSLM instruction. Research in Science Education, 34(4), 503–526.

Talib, O., Matthews, R. & Secombe, M., (2005). Computer Animated Instruction and Students’ Conceptual Change in Electrchemistry: Preliminary Qualitative Analysis, International Education Journal, 5, 5, 29

Tang, H.Y., She, H.C. & Lee, Y.M. (2005). The impact of DSLM instruction on middle school students’ conceptual change involving mitosis and meiosis. Paper Presented at the National Association for Research in Science Teaching 2005 World Conference, Dallas, Texas. April.

Taş, E., Çepni, S. & Kaya, E. (2012). The Effects of web-supported and classical concept maps on students' cognitive development and misconception change: a case study on photosynthesis. Energy Education Science and technology Part B: Social and Educational Studies, 4(1), 241-252.

Tseng, C.H., Tuan, H.L. & Chin, C.C. (2009). Investigating the ınfluence of motivational factors on conceptual change in a digital learning context using the dual-situated learning model. International Journal of Science Education, 32(14), 1-23.

Ünal S. & Coştu B. (2005). Problematic Issue for Students: Does It Sink or Float?, Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 6(1), 3.

Zoller, U. & Tsaparlis, G. (1997). Higher and lower-order cognitive skills: the case of chemistry. Research in Science Education, 27(1), 117-130.